SZKOLENIE DLA  KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH – warsztaty szkoleniowe.

I sesja

1.Zasady rachunkowości Banków Spółdzielczych

2.Obowiązki Głównego Księgowego Banku

3.Inwentaryzacja

II sesja

1.Zasady ewidencji i wyceny wybranych aktywów trwałych i obrotowych oraz wycena i klasyfikacja

2.Ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych

3.Ewidencja pozabilansowa zobowiązań udzielonych i otrzymanych oraz pozostałych

4.Klasyfikacja, ewidencja i wycena papierów wartościowych nabywanych przez Bank – ujęcie bilansowe i podatkowe

III sesja

1.Zasady ustalania wyniku finansowego Banku

2.Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący i odroczony

3.Elementy sprawozdania finansowego Banku

4.Elementy analizy finansowej Banku

5.Zagadnienia prawa podatkowego

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 3E oraz nadanie tytułu zawodowego przez ZBP: „Dyplomowany Pracownik Bankowy”

NOWOCZESNA ASYSTENTKA (SEKRETARKA)

Zapraszamy!