SZKOLENIE DLA  KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH – warsztaty szkoleniowe.

PLANOWANE SESJE OD STYCZNIA 2023 r.

I sesja

1.Zasady rachunkowości Banków Spółdzielczych

2.Obowiązki Głównego Księgowego Banku

3.Inwentaryzacja

II sesja

1.Zasady ewidencji i wyceny wybranych aktywów trwałych i obrotowych oraz wycena i klasyfikacja

2.Ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych

3.Ewidencja pozabilansowa zobowiązań udzielonych i otrzymanych oraz pozostałych

4.Klasyfikacja, ewidencja i wycena papierów wartościowych nabywanych przez Bank – ujęcie bilansowe i podatkowe

III sesja

1.Zasady ustalania wyniku finansowego Banku

2.Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący i odroczony

3.Elementy sprawozdania finansowego Banku

4.Elementy analizy finansowej Banku

5.Zagadnienia prawa podatkowegoEUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 3E, TYTUŁ ZAWODOWY: "DYPLOMOWANY PRACOWNIK BANKOWY"

Zapraszamy!