Bydgoska Szkoła Bankowa w Bydgoszczy we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na Podyplomowe Studia – kierunek:

Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem w Banku"

 Podyplomowe Studia „Zarządzanie ryzykiem w Banku” 

UCZESTNICY:
Studia adresowane są do pracowników Banku, szczególnie do tych, którzy zajmują
się obszarem zarządzania ryzykiem bankowym, w tym operacyjnym, kredytowym, rynkowym pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także do osób chcących w przyszłości podjąć pracę w banku.
KORZYŚCI:
Uczestnicy studiów uzyskują bardzo szeroką wiedzę w zakresie najważniejszego dziś obszaru funkcjonowania banku, jakim jest obszar związany z zarządzaniem ryzykiem. Ograniczenie ryzyka bankowego pozwala na bezpieczne funkcjonowanie każdego banku, daje największą wartość dla każdego banku, jaką jest wartość reputacji, wartość zaufania. Słuchacze poznają narzędzia limitowania ryzyka, co z pewnością przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo banku, w którym pracują.
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 2 x 2 dni w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcy to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak psychologia, zarzadzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM

Podyplomowe Studia „Zarządzanie bankiem"

Podyplomowe Studia „Zarządzanie Bankiem”   NOWOŚĆ

DLA KOGO:
Studia adresowane są do menedżerów bankowości, w szczególności członków zarządów banków spółdzielczych, dla kadry rezerwowej banków oraz dla wszystkich zainteresowanych.
CEL:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym.

O kompleksowym charakterze studiów świadczy szerokie spektrum obszarów zarządzania, które zostaną poruszone podczas zajęć. Studia mają bowiem na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom podnieść jakość zarządzania w swoich bankach i skutecznie wpłynąć na rozwój tych banków w przyszłości.

KORZYŚCI:
 • krótki czas  (Wrzesień’2020 r. – Czerwiec’ 2021 r.),
 • możliwość płatności w ratach,
 • prestiżowy dyplom (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • częstotliwość zjazdów (1 x w m-cu, weekend, w czasie 9.00 – 15.30 ),
 • formę  zakończenia Studiów (krótki test),
 • miejsce zajęć: Łódź, Bydgoszcz.
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów:  1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
WYKŁADOWCY:

Krąg wykładowców studiów tworzą przede wszystkim praktycy w dziedzinie zarządzania i finansów.

Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM

Podyplomowe Studia z Bankowości z egzaminem na tytuł „Dyplomowany Pracownik Bankowy"

Podyplomowe Studia „BANKOWOŚĆ” 

UCZESTNICY:
Studia adresowane są do pracowników Banku, wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiadomości oraz umiejętności zawodowych, także dla osób, które pragną w przyszłości pracować w Banku.
KORZYŚCI:
Ukończenie Podyplomowych Studiów z Bankowości gwarantuje uzyskanie dyplomu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego nadawany przez Związek Banków Polskich.

Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu-Lidera na rynku usług edukacyjnych w dziedzinie bankowości, która poszerzyła program studiów podyplomowych w stosunku do standardów ZBP stało się możliwe uzyskanie dwóch certyfikatów jednocześnie.

METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami (na przykładach zaczerpniętych pracy zawodowej).
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10 x 2 dni w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM, STOPIEŃ ZAWODOWY
1.       Osoby kończące Podyplomowe Studia z Bankowości otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
2.     Osoby, po zdaniu egzaminu na tytuł „Dyplomowany Pracownik Bankowy” otrzymują ten certyfikat nadawany przez Związek Banków Polskich.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcy to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak psychologia, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych
z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania w aktualnym życiu gospodarczym. 
Na zakończenie słuchacze piszą pracę dyplomową.

DLA GRUP BANKOWYCH NA MIEJSCU W BANKU – CENY NEGOCJOWANE

PROGRAM b.

Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości”

Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości”

CEL:
Studia przygotowują do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego i są ukierunkowane na praktyczną naukę określonych w programie przedmiotów. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat metod szacowania nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych.

PROGRAM:
Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach studiów jest zgodna z minimami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U 2014, poz. 826
z późn. zm.)

KORZYŚCI:
Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO. Zdobycie wiedzy o najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.

UCZESTNICY:
Słuchaczami kierunku mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym – licencjackim, inżynierskim lub magisterskim. Studia te skierowane są do osób pragnących w przyszłości samodzielnie wykonywać ten zawód. Skierowane są również do bankowców, którzy powinni znać się na wycenie nieruchomości i potrafić dokonać przejmowanych przez Bank zabezpieczeń kredytowych.

Program Studiów Podyplomowych na kierunku „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Bankowości we Wrocławiu obejmuje :

 •  Miesiące nauki: 18
 • Liczba godzin: 288
 • Liczba zjazdów: 18       
 • Liczba semestrów: 2

Forma zaliczenia: Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub case studies – Indywidualnie lub Zespołowo.

Wykładowcy: Zespół wykładowców z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

UWAGA: Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z warunków przystąpienia
do egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy wyceny nieruchomości.

PROGRAM w

Niezbędne dokumenty (do zgłoszenia):

 • Kwestionariusz na Studia podyplomowe
 • Podanie
 • 2 egz. Umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych- oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie podpisany pod fotografią)
 • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie 1 raty.

Szczegółowe informacje:

Anna Kubiak – Opiekun grup Studiów Podyplomowych

tel. 52 373-51-80

e-mail:a.kubiak@bsb.bydgoszcz.pl

Sekretariat Szkoły: (52) 324-02-74

Tel./Fax: (52) 373-51-80, 324-01-39

e-mail:szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl

Zapraszamy serdecznie!