STATUT

BYDGOSKIEJ SZKOŁY BANKOWEJ

PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w Bydgoszczy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Placówka nosi nazwę: Bydgoska Szkoła Bankowa – Placówka Kształcenia Ustawicznego zwana w dalszej części Statutu: „Placówka”.
 2. Siedziba Zarządu Placówki: Bydgoszcz
 3. Działalność szkoleniową prowadzi w Bydgoskiej Szkole Bankowej – Placówce Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32 (Hotel „IKAR”).
 4. Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne dla dorosłych w formach pozaszkolnych z zakresu: bankowości, finansów, ekonomii, ubezpieczeń dla banków i innych podmiotów.
 5. Podstawę prawną Placówki stanowi Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. (Dz. u. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
 6. Organem prowadzącym Placówkę są:
  • Zofia Skorupska-Bilecka – prowadząca działalność gospodarczą (wpis Nr 88060)
  • Anna Kubiak – prowadząca działalność gospodarczą (wpis Nr 89831)

którzy są założycielami i właścicielami Placówki.

 

CEL I ZADANIA PLACÓWKI

 Głównym celem Placówki jest umożliwienie rozwoju osobowości oraz zdobywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 1. Zadaniem Placówki jest kształcenie kadr bankowych i innych podmiotów stosownie do wymogów zawodowych, dążność do przekazywania aktualnych problemów występujących w bankach oraz sposobu ich rozwiązywania.
 2. Wyzwalanie aktywności poznawczej słuchaczy oraz rozwój ich kreatywności
  w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników kształcenia.
 3. Do szczególnych zadań Placówki należą:
  • edukacja bankowa,
  • edukacja językowa,
  • edukacja ubezpieczeniowa,
  • edukacja dla osób bezrobotnych,
  • kształcenie ustawiczne dorosłych,
  • edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Placówka realizuje swoje cele poprzez realizację zadań”
  • organizację zajęć w systemie zaocznym i stacjonarnym,
  • organizację szkoleń w trybie szkolenia na odległość,
  • zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnianie wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy,
  • stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych
   i technologii informatycznych,
  • współpracę z innymi jednostkami szkoleniowymi w oparciu o podpisanie umowy współpracy,
  • działalność dydaktyczną Placówka prowadzi w sposób profesjonalny
   w oparciu o wykwalifikowana kadrę i najnowsze osiągnięcia nauki,
  • Motto Placówki: „Edukacja na wysokim poziomie” zobowiązuje do:
   • wykazywania profesjonalizmu zawodowego,
   • organizacji szkoleń na najwyższym poziomie.


ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH OBOWIĄZKÓW

 1. Organami Placówki są:
  • Dyrektor Placówki
  • Rada Programowa Placówki
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący Placówkę.
 3. Dyrektorem Placówki jest osoba fizyczna będąca jej właścicielem i pełniąca również to stanowisko w Bydgoskiej Szkole Bankowej spółka cywilna.
 4. Dyrektor działa w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez organ prowadzący.
 5. Dyrektor Placówki kieruje całą Placówkę, odpowiada za jej działalność, reprezentuje ja na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację zadań oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy Placówki – jako instytucji szkoleniowej dla kadr bankowych.
 6. Do zadań dyrektora Placówki w szczególności należy:
  • organizacja pracy Placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej,
  • organizacja formy kształcenia ustawicznego,
  • rekrutacja kadry pedagogicznej,
  • sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji słuchaczy,
  • zapewnienie planów zajęć i programów nauczania,
  • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia,
  • zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych zajęć,
  • kierowanie promocją i reklamą Placówki,
  • kierowanie pracą Biura Placówki,
  • dbanie o powierzone mienie,
  • współpraca z organem prowadzącym,
  • zatwierdzanie programów szkoleniowych Placówki,
  • dysponowanie środkami finansowymi Placówki.
 7. Dyrektor Placówki za zgodą prowadzącego powołuje i odwołuje swojego zastępcę.
 8. Zakres czynności, obowiązków i kompetencje Z-cy Dyrektora określa Dyrektor Placówki.
 9. W przypadku nieobecności Dyrektora placówki pracą kieruje Z-ca Dyrektora.

RADA PROGRAMOWA 

 1. Rada Programowa Placówki jest kolegialnym organem Placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia.
 2. Radzie Programowej Placówki przewodniczy i pracami jej kieruje Przewodniczący.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele banków oraz wyższych uczelni.
 4. Posiedzenia Rady programowej odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego po uzgodnieniu z Dyrektorem Placówki.

 

ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 1. Podstawą struktury organizacyjnej Placówki jest grupa szkoleniowa, która realizuje zajęcia zgodnie z programem nauczania, harmonogramem zajęć opracowanym odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia ustawicznego.
 2. Grupa szkoleniowa składa się z liczby osób odrębnie określonej dla każdej prowadzonej formy kształcenia ustawicznego.
 3. Grupę szkoleniową tworzą zgłaszani słuchacze z naboru indywidualnego względnie grupy bankowe (słuchacze z jednego lub więcej banków) podczas trwania naboru.
 4. Ukończenie danej formy kształcenia ustawicznego upoważnia Palcówkę do wydania zaświadczenia określonego w par. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) i zarejestrowanego w rejestrze wydanych zaświadczeń prowadzonym przez Placówką.

 

REKRUTACJA SŁUCHACZY 

 1. Rekrutacja słuchaczy odbywa się na podstawie opracowanej i rozsyłanej oferty szkoleniowej.
 2. Adresatami oferty szkoleniowej Placówki są w szczególności:
  • banki komercyjne,
  • Powiatowe Urzędy Pracy,
  • instytucje finansowe,
  • Poczta Polska,
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje (spółki),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytucje ubezpieczeniowe

 

FORMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 1. Uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności
  i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia:

  • kurs (o czasie nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych)
  • seminarium (o czasie nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych)
  • praktyka zawodowa (nie krótsza niż 80 godzin zajęć – na podstawie akredytacji)
 2. Organizator zapewnia każdej formie kształcenia ustawicznego:
  • programy nauczania,
  • kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
  • odpowiednie sale wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne
   i higieniczne warunki pracy i nauki,
  • nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,
  • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osób niepełnosprawnych.
 3. Dokumentację każdej formy kształcenia stanowi:
 • Program nauczania, który zawiera:
  • nazwę formy kształcenia,
  • czas trwania i sposób organizacji,
  • wymagania wstępne dla uczestników,
  • cele kształcenia,
  • plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
  • treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
  • sposób sprawdzania efektów kształcenia.
 • Dziennik zajęć, który zawiera:
  • listę obecności
  • wymiar godzin zajęć edukacyjnych
  • tematy zajęć edukacyjnych
 • Protokół z egzaminu, jeżeli taki został przeprowadzony
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 1. Z uwagi na czas trwania kształcenia, może być one:
  • krótkoterminowe (seminarium)
  • długoterminowe (kurs, praktyka zawodowa)
 2. Szkolenia długoterminowe wg Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej , do których zalicza się:
  • ABC Bankowości (Samodzielny Pracownik Bankowy),
  • Studium Bankowości (Dyplomowany Pracownik Bankowy),
  • Europejskie Studium Bankowości (Europejski Certyfikat Bankowca),
  • Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)
  • Podyplomowe Studia Bankowości we współpracy z Wyższą Uczelnią
 3. Szkolenia mogą być organizowane z naboru indywidualnego, względnie dla bankowych grup kształceniowych organizowanych na miejscu w Bankach.
 4. Szkolenia z naboru indywidualnego odbywają się w Bydgoskiej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy Placówce Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32 – Hotel „IKAR” oraz na zaproszenie banków na terenie całego kraju.
 5. Jednostka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie zleceniodawcy.
 6. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kształcenia podejmuje Dyrektor Placówki po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ prowadzący.
 7. Dyrektor Placówki może zorganizować szkolenie na odległość.
 8. W zależności od liczby osób, które zgłoszą chęć podjęcia kształcenia na odległość Placówka może tworzyć terenowe punkty konsultacyjne.
 9. W przypadku formy kształcenia na odległość należy określić:
  • miejsce prowadzenia kształcenia na odległość
  • warunki rekrutacji i rejestracji uczestników,
  • procedury sprawdzania przebiegu i efektów kształcenia,
  • sposób udostępniania uczestnikom materiałów szkoleniowych,
  • wysokość opłat ponoszonych przez uczestników.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADAŃ PLACÓWKI 

 1. W celu realizacji zadań Placówki Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudnić pracowników oraz zlecić wykonanie określonych prac w oparciu
  o umowy cywilno-prawne, o których mowa w Kodeksie cywilnym.
 2. Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami”. Mogą to być osoby:
  • nauczyciele akademiccy zatrudnieni na uczelniach polskich,
  • specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności (np. księgowi, prawnicy, bankowcy, finansiści),
  • psychologowie,
  • instruktorzy i lektorzy języków obcych,
  • nauczyciele,
  • specjaliści bhp i p/poz.,
  • inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora szkolenia.
 3. Obowiązkiem wykładowcy jest:
  • rzetelne przygotowanie się do zajęć,
  • dostosowanie się do wymaga Placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu,
  • stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania,
  • bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia,
  • dbanie o dobre imię Placówki,
  • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
  • ochrona danych osobowych słuchaczy,
  • wzbogacenie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt,
  • systematycznej kontroli miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp i p/poż.
 4. Wykładowcy mają prawo do:
  • dostępu do programów nauczanych przedmiotów,
  • swobody w doborze metod kształcenia oraz form pracy
  • poszanowania godności osobistej.
 5. Wykładowca, który jest zleceniobiorcą także w innej placówce o podobnym charakterze nie może:
  • prezentować słuchaczom Placówki materiałów dydaktycznych opatrzonych nazwą oraz logo placówki konkurencyjnej.
  • prowadzić rekrutacji z grona słuchaczy Placówki na rzecz firmy konkurencyjnej,
  • prezentować słuchaczom materiałów reklamowych firmy konkurencyjnej.
 6. Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio w stosunku do Wykładowców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek w podobnym zakresie, co działalność Placówki.
 7. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Placówki, Dyrektor za zgoda organu prowadzącego może zatrudnić pracowników administracyjno-biurowych lub zlecać tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych.
 8. Zakres obowiązków i czynności osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Placówki określa Dyrektor Placówki.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY PLACÓWKI

 1. Słuchacz ma prawo do:
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy słuchacza,
  • poszanowania godności osobistej.
 2. Obowiązkiem słuchacza jest
  • stosowanie się do ustaleń danej formy kształcenia,
  • systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w Umowie.
 3. Dyrektor Placówki ma prawo skreślić słuchacza z listy uczestników danej formy kształcenia w przypadku:
  • spożywania alkoholu w czasie zajęć,
  • udziału w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  • używania narkotyków, a także namawiania do ich spożywania inne osoby,
  • agresywnego zachowania się, które zagraża życiu lub zdrowiu innych osób,
  • przejawów wandalizmu i naruszania prawa,
  • braku uiszczenia obowiązującej opłaty zgodnie z podpisana Umową
 4. W przypadku skreślenia słuchacza z listy uczestników kształcenia, słuchaczowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
 5. Słuchacz ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Placówki do organu prowadzącego Placówkę w ciągu 7 dni.
 6. Organ prowadzący ma 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie odwołania. Może utrzymać w mocy decyzję Dyrektora Placówki lub anulować decyzję Dyrektora Placówki.

FINANSOWANIE, MAJĄTEK PLACÓWKI 

 1. Za finansowanie Placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący.
 2. Działalność i majątek Placówki wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.
 3. Działalność Placówki finansowana jest głównie z opłat wnoszonych przez słuchaczy.
 4. Placówka może przyjmować dotacje i darowizny na zasadach określonych w innych przepisach.
 5. Obsługę księgową Placówki prowadzi organ prowadzący.
 6. Dokumentację z każdej formy kształcenia przechowuje organ prowadzący Placówkę w swojej siedzibie.
 7. Zasady odpłatności za organizowane formy kształcenia ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Organ prowadzący zapewnia bazę materialno-rzeczową dla realizacji zadań Placówki.
 9. Majątek Placówki stanowią ruchomości oraz środki na koncie.
 10. Ruchomości stanowią wyposażenie Placówki, są to w szczególności wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne i sprzęt, który z chwilą umieszczenia w Placówce staja się jej własnością.
 11. Placówka posiada własne konto bankowe.
 12. W przypadku likwidacji Placówki jej majątek zostaje przekazany organowi prowadzącemu.

ZMIANY W STATUCIE, ZAMKNIĘCIE

 1. Zmian w Statucie może dokonać organ prowadzący.
 2. Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego.

Bydgoszcz, dnia 27 maja 2011 r.