SZKOLENIE DLA  KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - warsztaty szkoleniowe.


W roku 2018 zapraszamy na nowy nabór:

  • I SESJA 25 – 26.01.18

  • II SESJA 23 – 24.02.18

  • III SESJA 22 – 23.03.18

 

I sesja

1.Zasady rachunkowości Banków Spółdzielczych

2.Obowiązki Głównego Księgowego Banku

3.Inwentaryzacja

II sesja

1.Zasady ewidencji i wyceny wybranych aktywów trwałych i obrotowych oraz wycena i klasyfikacja

2.Ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych

3.Ewidencja pozabilansowa zobowiązań udzielonych i otrzymanych oraz pozostałych

4.Klasyfikacja, ewidencja i wycena papierów wartościowych nabywanych przez Bank – ujęcie bilansowe i podatkowe

III sesja

1.Zasady ustalania wyniku finansowego Banku

2.Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący i odroczony

3.Elementy sprawozdania finansowego Banku

4.Elementy analizy finansowej Banku

5.Zagadnienia prawa podatkowego

 

STUDIUM BANKOWOŚCI przygotowujące do egzaminu na tytuł: „Europejski Certyfikat Bankowości”