SZKOLENIE DLA  KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - warsztaty szkoleniowe.
 
  • I SESJA:  22 – 23.03.2018 r.

  • II SESJA 19 – 20.04.2018 r.

  • III SESJA 24 -25.05.2018 r.

 

I sesja

1.Zasady rachunkowości Banków Spółdzielczych

2.Obowiązki Głównego Księgowego Banku

3.Inwentaryzacja

II sesja

1.Zasady ewidencji i wyceny wybranych aktywów trwałych i obrotowych oraz wycena i klasyfikacja

2.Ewidencja operacji z udziałem środków pieniężnych

3.Ewidencja pozabilansowa zobowiązań udzielonych i otrzymanych oraz pozostałych

4.Klasyfikacja, ewidencja i wycena papierów wartościowych nabywanych przez Bank – ujęcie bilansowe i podatkowe

III sesja

1.Zasady ustalania wyniku finansowego Banku

2.Podatek dochodowy od osób prawnych – bieżący i odroczony

3.Elementy sprawozdania finansowego Banku

4.Elementy analizy finansowej Banku

5.Zagadnienia prawa podatkowego

 

STUDIUM BANKOWOŚCI przygotowujące do egzaminu na tytuł: „Europejski Certyfikat Bankowości”